top of page

הגורם האנושי


- ליווי וייעוץ במיון וגיוס כ”א, בדיקת עובדים חדשים וקבועים. בכלל זה ניהול תיק עובד וביצוע תחקיר טרם קבלתו, 
  כגון: רקע תעסוקתי קודם, בדיקת מהימנות תוך שימוש באמצעים שונים ובכללם פוליגרף.
- תדרוך תקופתי לעובדים בנושאי בטיחות אש, אבטחת מידע ואבטחה פיזית במטרה לשמור על רמת עירנות וכשירות
  להתמודדות עם מצבי חירום שונים.
- ייעוץ וכתיבת נהלים להגברת אבטחת המידע בארגון ומניעת זליגת מידע.
- תדרוך בנושא התנהגות מונעת לעובדים היוצאים לחו”ל מטעם הארגון. 
- תדרוך מחסנאים ונהגים המפיצים סחורה, בכלל זה כתיבת נהלים להפצת הסחורה .

bottom of page