top of page

מודיעין


- כתיבת נהלים ויעוץ בהתמודדות עם מצבי חירום/ אסון (DRP) שרפה, שיטפון, רעידת אדמה וכדומה. כל זאת מתוך
  צורך ל-“המשכיות עסקית” BCP ואפיון אתר פעילות חלופי.
- טיפול בנושא קניין רוחני זיוף מוצרים והפצתם בשווקים, בתאום ושיתוף מחלקת קניין רוחני במשטרת ישראל וגורמי
  אכיפה רלוונטיים.
- מתן מענה לאלמנט “מניעת אובדן” ופחת בארגון תוך התייחסות לנקודות חולשה.
- כתיבת פק”מ לניהול מערך האבטחה באתר.
- בניית תיק שטח בהיבטי ביטחון ובטיחות - למכבי אש וגורמי בטחון.

bottom of page