top of page

המתודולוגיה שאנו מיישמים מבוססת על 5 מרכיבי יסוד


- משימה

מתייחס לצורך הלקוח, המלצות הסקר ורצון הלקוח


- הגורם האנושי

כל המעורבים בפעילות כולל גורמים פסיביים


- טכנולוגיה  

כלל הפתרונות המיושמים או האפשריים במסגרת הפעילות


- מודיעין

נתונים בהתייחס לזמן, מקום ומרחב


- ניהול

הטמעת נהלים והתאמה לצורכי הניהול הפועלים בארגון כולל פיקוח ובקרה

bottom of page