top of page

טכנולוגיה


- אפיון צרכים וייעוץ בבחירת ספקים (בשיתוף עם לקוח) בתחומים כגון: מערכות אזעקה, מצלמות, בקרת כניסה,
  חדרי בקרה רמה א’, מוקד “רואה”. התאמת אמצעים לשליטה ומעקב אחר מוצרים רגישים כגון: מוצרים בתהליכי
  פיתוח ומוצרי צריכה יקרי ערך.
- ביצוע בדיקה ייזומה של מערכות אזעקה וטמ”ס באתר וניהול אחזקת המערכות.
- ייעוץ באבטחת המידע בארגון תוך שימת דגש על אמצעים אלקטרוני, תקשורת ומידע רגיש.

bottom of page